ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΑΜΟΥ-ΓΕΝΝΗΣΗ-ΒΑΦΤΙΣΗ-ΘΑΝΑΤΟΥ-ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Image
Στο ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών καταχωρούνται όλες οι ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ-ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ-ΓΑΜΟΙ-ΘΑΝΑΤΟΙ-ΔΙΑΖΥΓΙΑ που έχουν γίνει στο εξωτερικο
Το γραφείο μας θα αναλάβει να σας ενημερώσει τι δικαιολογητικά θα χρειαστείτε από το εξωτερικό και θα αναλάβουμε τις μεταφράσεις αν το επιθυμείτε καθώς και όποιες άλλες ενέργειες χρειάζονται για την διεκπεραίωση του αιτήματος σας

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής οι ληξιαρχικές πράξεις για γεγονότα (γεννήσεις, γάμους, θανάτους) που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν σε Έλληνες πολίτες, καθώς και οι μεταβολές και οι διορθώσεις των πράξεων αυτών θα καταχωρίζονται από τα έμμισθα ελληνικά Προξενεία απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα “Μητρώο Πολιτών” ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω εξαιρέσεις
Α. Καταχώριση μεταβολών επί ληξιαρχικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπού τίτλου
Β. Καταχώριση γεγονότων τα οποία δε δηλώθηκαν εμπροθέσμως στο κατά τόπον αρμόδιο Προξενείο και πλέον οι ενδιαφερόμενοι είτε διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, είτε σε διαφορετική χώρα από αυτήν που συνέβη το ληξιαρχικό γεγονός. Η διαμονή στην Ελλάδα αποδεικνύεται με έκδοση και υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του άρθρου 279 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), όπως ισχύει δυνάμει του άρθρου 188 του ν. 4764/2020 (Α’ 256). Η διαμονή σε διαφορετική χώρα αποδεικνύεται με έκδοση και υποβολή σχετικής βεβαίωσης από Ελληνική Διπλωματική ή Προξενική Αρχή ή άλλη αρμόδια επιχώρια Αρχή ή Δημόσια Υπηρεσία, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα
Γ. Καταχώριση γεγονότων για τη δήλωση των οποίων απαιτείται η διάνυση απόστασης μεγαλύτερης των πεντακοσίων (500) χιλιομέτρων προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μεταβούν στο κατά τόπον αρμόδιο Προξενείο ή όταν δεν υφίσταται Προξενείο.
Δ. Διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων ή βεβαιώσεις ληξιαρχικών γεγονότων δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 782 του Κ.Πολ.Δ
Ε. Καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων, όταν συντρέχει αδυναμία σύνταξης ληξιαρχικών πράξεων από τις Προξενικές Αρχές λόγω αναστολής λειτουργίας τους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ.υγειονομική κρίση, πόλεμος, διακοπή διπλωματικών σχέσεων).
Ζ. Ληξιαρχικά γεγονότα τα οποία επισυμβαίνουν εντός της χωρικής αρμοδιότητας αμίσθων Προξενείων καταχωρίζονται είτε στο πλησιέστερο έμμισθο Προξενείο είτε απευθείας στο Ειδικό Ληξιαρχείο είτε στο Ειδικό Ληξιαρχείο κατόπιν διαβίβασης από το άμισθο Προξενείο σε αυτό, των μεταφρασμένων αντιγράφων των απαιτούμενων πιστοποιητικών της επιχώριας αρχής.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

03

18/03/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
07

26/04/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
11

21/06/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
04

31/03/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
05

12/04/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
08

02/05/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
01

04/03/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
12

27/06/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
06

18/04/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
10

14/06/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
09

08/06/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
02

11/03/22

ΕΩΣ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 1-1,5 ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ