ΒΑΠΤΙΣΗ

Image

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν απαιτούνται όλα τα παρακάτω έγγραφα αλλά ορισμένα από αυτά ανάλογα την προέλευση της πράξης και των γονέων
Πως θα τα εκδώστε, από που θα εκδώστε και τι μορφή πρέπει να έχουν θα σας ενημερώσουμε όταν  αποφασίστε να ζητείστε συγκεκριμένη πληροφόρηση.

  1. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στην Ελλάδα
  2. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στο εξωτερικό:
-Πιστοποιητικό βάφτισης από τον ιερέα ή βάφτισης και γέννησης

-Ληξιαρχική πράξη γέννησης
-Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
-Ειδικό πληρεξούσιο

  1. με πράξη εκούσιας αναγνώρισης
  2. με δικαστική απόφαση
  3. Πράξη εκούσιας ανγνώρισης

-Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης
- Ληξιαρχική πράξη γέννησης
- Πιστοποιητικό γέννησης
-Εξουσιοδότηση
-Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
-Πληρεξούσιο
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
-Αναγνώριση τέκνου κατά τη διάρκεια της κύησης ή αναγνώριση τέκνου μετά τη γέννηση

-Δικαστική Απόφαση Αναγνώρισης
-Απόφαση αναγνώρισης της ως άνω απόφασης από ελληνικό δικαστήριο
-Ελληνική δικαστική απόφαση (τελεσίδικη)
-Έκθεση επίδοσης
-Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου

  1. Υιοθεσία ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό και συντελείται με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου από Έλληνες γονείς.
  2. Υιοθεσία ανήλικου τέκνου από Έλληνες γονείς, με απόφαση Ελληνικού δικαστηρίου.
  3. Υιοθεσία ενήλικου τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό και υιοθετείται από Έλληνα γονέα, με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου.

-Τελεσίδικη δικαστική απόφαση  δικαστηρίου
-Ληξιαρχική πράξη γέννησης .
-Απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου για αναγνώριση του δεδικασμένου της απόφασης του αλλοδαπού Δικαστηρίου, όπου απαιτείται.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων τελευταίου εξαμήνου.
-Πληρεξούσιο
Καταχωρίζεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας από έναν από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ή από δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αλλοδαπά έγγραφα που έχουν προσχωρήσει στην συμφωνία της Χάγης πριν μεταφραστουν θα πρέπει να φέρουν σφραγίδατης Χάγης
Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την μετάφραση των εγγράφων αυτών με την παραπάνω προυπόθεση