ΘΑΝΑΤΟΣ

Image

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν απαιτούνται όλα τα παρακάτω έγγραφα αλλά ορισμένα από αυτά ανάλογα την προέλευση της πράξης και των ενδιαφερομένων
Πως θα τα εκδώστε, από που θα εκδώστε και τι μορφή πρέπει να έχουν θα σας ενημερώσουμε όταν  αποφασίστε να ζητείστε συγκεκριμένη πληροφόρηση.
  1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη θανάτου από Ελληνικό Προξενείο
  2. Αν έχετε πιστοποιητικό θανάτου από Ληξιαρχείο ξένης χώρας
  3. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου.
-Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
-Υπεύθυνη Δήλωση
-Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο
-πρωτότυπο ξενόγλωσσο πιστοποιητικό θανάτου
- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος
-τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
-έκθεση επίδοσης αυτής,
-πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου
  1. Οι διορθώσεις σε ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση
  2. Διορθώσεις σφαλμάτων προφανώς από παραδρομή, τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, την ημέρα, το μήνα, το έτος και την ώρα θανάτου, ούτε σφάλματα τονισμού, γραμματικών και φθογγολογικών κανόνων, μπορούν να γίνουν με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
  3. Διορθώσεις σφαλμάτων προφανώς από παραδρομή, τα οποία αφορούν τον τονισμό ή τους γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες, μπορούν να γίνουν με άδεια του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Ειδικού Ληξιαρχείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αλλοδαπά έγγραφα που έχουν προσχωρήσει στην συμφωνία της Χάγης πριν μεταφραστουν θα πρέπει να φέρουν σφραγίδατης Χάγης
Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την μετάφραση των εγγράφων αυτών με την παραπάνω προυπόθεση