ΒΑΠΤΙΣΗ

Image

Τα δικαιολογητικά διαφέρουν αναλόγως των εγγράφων που έχετε

  1. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στην Ελλάδα
  2. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στο εξωτερικό:
  1. με πράξη εκούσιας αναγνώρισης
  2. με δικαστική απόφαση
  3. Πράξη εκούσιας ανγνώρισης
  1. Υιοθεσία ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό και συντελείται με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου από Έλληνες γονείς.
  2. Υιοθεσία ανήλικου τέκνου από Έλληνες γονείς, με απόφαση Ελληνικού δικαστηρίου.
  3. Υιοθεσία ενήλικου τέκνου που γεννήθηκε στο εξωτερικό και υιοθετείται από Έλληνα γονέα, με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αλλοδαπά έγγραφα που έχουν προσχωρήσει στην συμφωνία της Χάγης πριν μεταφραστουν θα πρέπει να φέρουν σφραγίδατης Χάγης
Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την μετάφραση των εγγράφων αυτών με την παραπάνω προυπόθεση