ΓΑΜΟΣ

Image

Τα δικαιολογητικά διαφέρουν αναλόγως των εγγράφων που έχετε

  1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γάμου από Ελληνικό Προξενείο
  2. Αν έχετε πιστοποιητικό γάμου από ληξιαρχείο ξένης χώρας
  3. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου.
1. Αν η ιερολόγηση έχει τελεστεί στην Ελλάδα
2. Αν η ιερολόγηση έχει τελεστεί στο εξωτερικό
  2α. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γάμου από Ελληνικό Προξενείο
  2β. Αν έχετε πιστοποιητικό γάμου από Εκκλησία
Η Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης μεταγράφεται με την προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης η οποία έχει συνταχθεί στο αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο το οποίο προηγουμένως έχει συντάξει το Σύμφωνο Συμβίωσης σύμφωνα με τους Νόμους 3719/2008 και 4356/2015.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ.
Οι διορθώσεις σε ληξιαρχική πράξη γάμου απαιτούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

  1. Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου
  2. Ανάκτηση πατρικού επωνύμου (πριν τη 18/2/1983)
  3. Άλλες μεταβολές
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αλλοδαπά έγγραφα που έχουν προσχωρήσει στην συμφωνία της Χάγης πριν μεταφραστουν θα πρέπει να φέρουν σφραγίδατης Χάγης
Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την μετάφραση των εγγράφων αυτών με την παραπάνω προυπόθεση