ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Εφόσον έχετε αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη θα πρέπει να μας προσκομίσετε ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο μπορείτε να βρείτε παρακάτω