ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Εφόσον έχετε αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη θα πρέπει να μας προσκομίσετε ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο μπορείτε να βρείτε παρακάτω

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Εφόσον έχετε ληξιαρχική πράξη επικυρωμένη από Ελληνική πρεσβεία ή προξενείο θα πρέπει να μας προσκομίσετε απλή εξουσιοδότηση που θα βρείτε παρακάτω