ΓΑΜΟΣ

Image

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν απαιτούνται όλα τα παρακάτω έγγραφα αλλά ορισμένα από αυτά ανάλογα την προέλευση της πράξης και την προέλευση των ενδιαφερομένων

Πως θα τα εκδώστε, από που θα εκδώστε και τι μορφή πρέπει να έχουν θα σας ενημερώσουμε όταν  αποφασίστε να ζητείστε συγκεκριμένη πληροφόρηση.

  1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γάμου από Ελληνικό Προξενείο
  2. Αν έχετε πιστοποιητικό γάμου από ληξιαρχείο ξένης χώρας
  3. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου.

ΓΑΜΟΙ-ΔΙΑΖΥΓΙΟΙ-ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ κ.λ.π.

-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης γάμου.

-εξουσιοδότηση

-Φωτοτυπία Ταυτότητος ή διαβατηρίου

-Πρωτότυπο ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γάμου

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης του 1599/86  

-Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

-Επίδειξη ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

-τελεσίδικη δικαστική απόφαση,

-έκθεση επίδοσης,

-πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου

1. Αν η ιερολόγηση έχει τελεστεί στην Ελλάδα
2. Αν η ιερολόγηση έχει τελεστεί στο εξωτερικό
  2α. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γάμου από Ελληνικό Προξενείο
  2β. Αν έχετε πιστοποιητικό γάμου από Εκκλησία

-Πρωτότυπο πιστοποιητικό τέλεσης θρησκευτικού γάμου

-Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

-Ληξιαρχική Πράξη γάμου

-Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου της Εκκλησίας

Η Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης μεταγράφεται με την προσκόμιση της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης η οποία έχει συνταχθεί στο αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο το οποίο προηγουμένως έχει συντάξει το Σύμφωνο Συμβίωσης σύμφωνα με τους Νόμους 3719/2008 και 4356/2015.

Η Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης

-Εξουσιοδότηση

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ.
Οι διορθώσεις σε ληξιαρχική πράξη γάμου απαιτούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

-επικυρωμένο αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης,
– έκθεση επίδοσης,
– πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου

-Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

– επίσημα έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν την ζητούμενη διόρθωση,
– άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

  1. Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου
  2. Ανάκτηση πατρικού επωνύμου (πριν τη 18/2/1983)
  3. Άλλες μεταβολές

Απαιτείται κοινή δήλωση
-Ανάκτηση πατρικού επωνύμου (πριν τη 18/2/1983)

Απαιτείται ταυτοπρόσωπη εμφάνιση

- Άλλες μεταβολές
σε ένα μήνα από την ημερομηνία που συνέβησαν με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

-Παράβολο εάν γίνει μετά το μήνα
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αλλοδαπά έγγραφα που έχουν προσχωρήσει στην συμφωνία της Χάγης πριν μεταφραστουν θα πρέπει να φέρουν σφραγίδατης Χάγης
Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την μετάφραση των εγγράφων αυτών με την παραπάνω προυπόθεση