ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Image

Τα δικαιολογητικά διαφέρουν αναλόγως των εγγράφων που έχετε

  1. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα
  2. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό.
Λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με τον Ν. 4509/2017
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αλλοδαπά έγγραφα που έχουν προσχωρήσει στην συμφωνία της Χάγης πριν μεταφραστουν θα πρέπει να φέρουν σφραγίδατης Χάγης
Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την μετάφραση των εγγράφων αυτών με την παραπάνω προυπόθεση