ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Image

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν απαιτούνται όλα τα παρακάτω έγγραφα αλλά ορισμένα από αυτά ανάλογα την προέλευση της πράξης και την προέλευση των ενδιαφερομένων
Πως θα τα εκδώστε, από που θα εκδώστε και τι μορφή πρέπει να έχουν θα σας ενημερώσουμε όταν  αποφασίστε να ζητείστε συγκεκριμένη πληροφόρηση.
  1. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα
  2. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό.
-Αμετάκλητη Δικαστική απόφαση
-Έκθεση επίδοσης αυτής ή παραίτησης από τα ένδικα μέσα (σε περίπτωση συμφωνίας των συζύγων
-Πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου
-Διαζευκτήριο
-Παράβολο
-Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής απόφασης από τα Ελληνικά Δικαστήρια
Λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με τον Ν. 4509/2017

Συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου
-(Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου).
-Σε περίπτωση που ο γάμος έχει ιερολογηθεί απαιτείται και η προσκόμιση της πνευματικής λύσης αυτού

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αλλοδαπά έγγραφα που έχουν προσχωρήσει στην συμφωνία της Χάγης πριν μεταφραστουν θα πρέπει να φέρουν σφραγίδατης Χάγης
Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την μετάφραση των εγγράφων αυτών με την παραπάνω προυπόθεση