ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-Αγορά Παραβόλων

-Εξόφληση δανείων

-Εξόφληση καρτών

-Ολες τις Πληρωμές

-Εξοφλήσεις λογαριασμών

-Μεταφορές χρημάτων

-Διαπραγματεύσεις μείωσης καταναλωτικών, στεγαστικών δανείων και καρτών

-Ενημέρωση βιβλιαρίων και

-Οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα έχετε με την ΤΡΑΠΕΖΑ

Συνεργαζόμαστε με νομικούς και οικονομικούς συμβούλους (αν χρειασθεί) για να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα σας.