ΕΥΔΑΠ

Μπορούμε να σας ενημερώσουμε για αιτήματα που θα προκύψουν σε οποιαδήποτε εταιρεία  υδρευσης της χώρας.

 

- Οτι πρόβλημα έχετε με την ΥΔΡΕΥΣΗ (σύνδεση-διακοπή-έλεγχος, υπερογκους λογαριασμούς)

- Κατηγορίες τιμολογίων

- Αλλαγή ονόματος

- Ελεγχοι διάφοροι

- Καθε είδους βεβαιώσεις

- Μετατόπιση παροχής

- Ανύψωση φρεατίου κ.λ.π.