ΔΟΥ (TAXISNET)

 

Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΙΚΕΦ)

 

 

Για οποιαδήποτε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ της χώρας

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους φορολογούμενους δια μέσω του ΚΕΦ είναι οι εξής:
•    Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής ή μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.
•    Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για τη συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
•    Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ..
•    Διαβίβαση στην ΔΟΥ δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων.
•    Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στη Δ.Ο.Υ.
•    Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.
•    Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ.: Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1).
•    Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών.
•    Αιτήσεις Μεταβολής Εργασιών.
•    Αιτήσεις μερικής ή ολικής άρσης απαγορευτικών μέτρων.
•    Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων για διαγραφή χρεών λόγω οικονομικής αδυναμίας, άρση ή περιορισμό κατασχέσεων, εξάλειψη ή περιορισμό υποθηκών.
•    Υποβολή δηλώσεων συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.
•    Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος ή Βεβαίωσης οφειλής.

  •  

  •  

•    Αλλαγή ΔΟΥ

•    Εκδοση Κλειδάριθμου

•    Ολες τις θεωρήσεις

•    Μεταβολή ΚΑΔ επιχειρήσεων

•    Εκδοση επιταγών ημέρας

•    Πληρωμές

•    Συμβιβασμοί-Διακανονισμοί