ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θα σας ενημερώσουμε για κάθε διαδικασία πουθα χρειασθείτε απο οποιοδήποτε βαθμό της δικαιοσύνης

 

Συγκεκριμένα:

- Εκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικά (ποινικό μητρώο, κ.λ.π.)

-ΔΙΑΘΗΚΕΣ

-ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ

-ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

-Σφραγίδα Χάγης

-Αντίγραφα αποφάσεων

-Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών

Για οποιαδήποτε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται πιο πάνω, τηλεφωνείστε  ή επισκεφθείτε μας στο γραφείο